รอดสำราญ ญ. (2013) “แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), pp. 52–61. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677 (Accessed: 8 February 2023).