พรหมรัตน์ ว. (2013) “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), pp. 31–38. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674 (Accessed: 8 October 2022).