ปราณีธรรมช. (2019) “การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(2), pp. 88 - 105. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811 (Accessed: 21February2020).