ยิ่งยงศักดิ์ว. (2019) “การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 6(2), pp. 140 - 152. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588 (Accessed: 20February2020).