ลำใจประไพรัตน์. 1. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2 (2), 46-58. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751.