ก่อเกิดชูเกียรติ, สุนทรวิภาตเจิดหล้า, ด้วงนครไพโรจน์, and คล้ายอ่ำสุนทร. 1. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2 (2), 8-22. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745.