บุญยะผลานันท์เอกกมล. 1. “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2 (2), 3-7. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743.