เลาดีอุษา, จันทร์เจริญอินทร์, and ศิริฤทธิ์วีรพันธุ์. 1. “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2 (1), 43-50. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739.