จรนามลเอื้อมพร. 1. “โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1 (3), 28-38. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720.