พงศ์พัฒนศิริสุขทัย, ปิ่นมงคลกุลสิทธิศักดิ์, สัจจาวัฒนากิตติ, หมื่นเร็วเจนจิรา, and บุตรดาซุยวิมลรัตน์. 1. “โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1 (2), 39-46. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692.