ทิพย์รัตน์เทอดธิดา, เยาว์แสงชยุตย์, and วัฒนนิยมขจรอริยา. 1. “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1 (1), 62-66. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678.