รอดสำราญ ญาดา. 2013. “แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1 (1):52-61. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677.