พรหมรัตน์ วนิสา. 2013. “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1 (1):31-38. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674.