วิวัฒนเศรษฐ์รศ.ดร.เปรมวิทย์. 2019. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7 (2), E. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217.