ปราณีธรรมชุลีวรรณ. 2019. “การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7 (2), 88 - 105. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811.