มั่งคั่งกมลวรรณ, เขตปิยรัตน์ภาศิริ, พีรพันธุ์พิชญาพร, สุขบำรุงวิสุทธิ์, รักวงษ์นิยดา, and จิระวงศ์เสถียรสมเกียรติ. 2019. “Brand Development for Building Value Perception of Long Lablae Durian of KonRak Durian Bandannakham Club, Muang, Uttaradit Province”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7 (1), 274 -98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206318.