อนันตสมบูรณ์กลชาญ, ไชยคำวังสำราญ, สมควรกฤษณะ, สารภีประสิทธิ์, and จันทจิรโกวิทชลิดา. 2019. “The Development of Teaching and Learning through Mobile Devices (M-Learning) in Chiang Rai Rajabhat University”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 5 (1), 8 - 24. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/197118.