ยิ่งยงศักดิ์วรัญญา. 2019. “การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 6 (2), 140 -52. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588.