ลำใจป. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 2, n. 2, p. 46-58, 11.