ก่อเกิดช.; สุนทรวิภาตเ.; ด้วงนครไ.; คล้ายอ่ำส. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 2, n. 2, p. 8-22, 11.