บุญยะผลานันท์เ. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 2, n. 2, p. 3-7, 11.