เลาดีอ.; จันทร์เจริญอ.; ศิริฤทธิ์ว. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 2, n. 1, p. 43-50, 11.