จันทร์โสภาน. การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 1, n. 3, p. 39-45, 11.