ทิพย์รัตน์เ.; เยาว์แสงช.; วัฒนนิยมขจรอ. แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 1, n. 1, p. 62-66, 11.