รอดสำราญ ญ. แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 52–61, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677. Acesso em: 8 feb. 2023.