พรหมรัตน์ ว. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 31–38, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674. Acesso em: 8 oct. 2022.