วิวัฒนเศรษฐ์ร. บทบรรณาธิการ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 7, n. 2, p. E, 28 Oct. 2019.