ปราณีธรรมช. การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 7, n. 2, p. 88 - 105, 23 Aug. 2019.