ยิ่งยงศักดิ์ว. การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, v. 6, n. 2, p. 140 - 152, 21 Jun. 2019.