ลำใจป. (1). รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), 46-58. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751