ก่อเกิดช., สุนทรวิภาตเ., ด้วงนครไ., & คล้ายอ่ำส. (1). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), 8-22. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745