บุญยะผลานันท์เ. (1). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), 3-7. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743