เลาดีอ., จันทร์เจริญอ., & ศิริฤทธิ์ว. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), 43-50. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739