จันทร์โสภาน. (1). การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(3), 39-45. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42721