จรนามลเ. (1). โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(3), 28-38. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720