พงศ์พัฒนศิริส., ปิ่นมงคลกุลส., สัจจาวัฒนาก., หมื่นเร็วเ., & บุตรดาซุยว. (1). โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(2), 39-46. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692