ทิพย์รัตน์เ., เยาว์แสงช., & วัฒนนิยมขจรอ. (1). แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), 62-66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678