รอดสำราญ ญ. (2013). แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), 52–61. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677