พรหมรัตน์ ว. (2013). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), 31–38. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674