วิวัฒนเศรษฐ์ร. (2019). บทบรรณาธิการ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(2), E. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217