ปราณีธรรมช. (2019). การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(2), 88 - 105. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811