ยิ่งยงศักดิ์ว. (2019). การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 6(2), 140 - 152. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588