(1)
ลำใจป. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 2, 46-58.