(1)
ก่อเกิดช.; สุนทรวิภาตเ.; ด้วงนครไ.; คล้ายอ่ำส. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 2, 8-22.