(1)
บุญยะผลานันท์เ. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 2, 3-7.