(1)
เลาดีอ.; จันทร์เจริญอ.; ศิริฤทธิ์ว. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 2, 43-50.