(1)
จันทร์โสภาน. การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 1, 39-45.