(1)
จรนามลเ. โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 1, 28-38.