(1)
ทิพย์รัตน์เ.; เยาว์แสงช.; วัฒนนิยมขจรอ. แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 1, 1, 62-66.