(1)
พรหมรัตน์ ว. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao 2013, 1, 31-38.